Komunikat dotyczcy nowelizacji przepisw rozporzdzenia w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych w zakresie dotyczcym szk dla dorosych

Dodany: 2 grudnia 2010

Przepisy wprowadzone rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046) weszy w ycie 1 wrzenia 2010 roku i dotycz wszystkich suchaczy szk dla dorosych, w tym rwnie suchaczy kontynuujcych nauk.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie suchaczy w szkoach dla dorosych

Obowizek uczestnictwa w zajciach edukacyjnych/konsultacjach

Wprowadzenie dla suchacza obowizku uczestnictwa w co najmniej 50% zaj edukacyjnych i konsultacji ( 24 ust. 2 i 4), bez potrzeby usprawiedliwiania ewentualnych nieobecnoci.

Suchacz zosta zobligowany do uczestnictwa w co najmniej poowie czasu przeznaczonego na obowizkowe zajcia edukacyjne/konsultacje. Ksztacenie on-line moe by prowadzone rwnoczenie jako wspomagajce i uzupeniajce proces dydaktyczny.

Dopuszczanie do egzaminu semestralnego

W szkoach ksztaccych w formie stacjonarnej, obok wymogu uczestnictwa w 50% zaj edukacyjnych, sformuowany zosta wymg uzyskania z tych zaj ocen uznanych za pozytywne w ramach wewntrzszkolnego oceniania ( 24 ust. 2).

Szczegowe zasady dotyczce ustalenia oceny stanowicej podstaw dopuszczenia suchacza do egzaminu precyzuje wewntrzszkolne/przedmiotowe ocenianie.

Skrelenie z listy suchaczy

Wprowadzenie mechanizmu skrelenia suchacza z listy suchaczy w przypadku opuszczenia w danym semestrze wicej ni 50% godzin przeznaczonych na obowizkowe zajcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowizkowe konsultacje lub w przypadku niezdania egzaminw semestralnych z obowizkowych zaj edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania ( 25a ust. 1).

Powtarzanie semestru

Wprowadzenie moliwoci powtrzenia semestru przez suchacza jeden raz w okresie ksztacenia w danej szkole, wycznie na jego pisemny wniosek uzasadniony sytuacj yciow lub zdrowotn, zoony w terminie 7 dni od dnia zakoczenia zaj dydaktycznych ( 25a ust. 3).

Powysza zmiana, polega na ograniczeniu moliwoci powtarzania semestru wicej ni raz w okresie ksztacenia w danej szkole. Celem jej jest podniesienie efektywnoci ksztacenia oraz przeciwdziaanie umieszczaniu na listach suchaczy, ktrzy nie uczszczaj na zajcia edukacyjne.

Jednoczenie w 25a ust. 4 zagwarantowanie moliwoci ponownego powtrzenia semestru, poprzedzone wyraeniem opinii przez rad pedagogiczn.

Dziki temu suchacz bdzie mia szans ukoczenia szkoy mimo przypadkw losowych.

Egzamin klasyfikacyjny

W szkoach dla dorosych nie ma moliwoci zdawania przez suchacza egzaminw klasyfikacyjnych w zwizku z nieobecnoci na zajciach edukacyjnych. Przywoany w 23 rozporzdzenia 17 ust. 7-10 reguluje kwestie formy, ustalania terminu oraz osoby przeprowadzajcej egzamin klasyfikacyjny, o ktrym mowa w 19 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunkw i trybu przyjmowania uczniw do szk publicznych oraz przechodzenia z jednych typw szk do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232), tj. w przypadku suchacza przechodzcego ze szkoy niepublicznej nieposiadajcej uprawnie szkoy publicznej.

Termin egzaminw: przeprowadzanego w terminie dodatkowym i poprawkowego

Zmiana terminu zdawania w semestrze wiosennym egzaminu semestralnego, do ktrego suchacz nie przystpi z przyczyn usprawiedliwionych ( 24b ust. 2) oraz egzaminu poprawkowego ( 28 ust. 3) na nieprzekraczajcy 31 sierpnia, czyli do koca roku szkolnego.

Regulacje dotyczce sytuacji szczeglnych

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ciy (Dz.U. nr 17, poz. 78 z pn. zm.), szkoa ma obowizek udzieli uczennicy w ciy urlopu oraz innej pomocy niezbdnej do ukoczenia przez ni edukacji, w miar moliwoci nie powodujc opnie w zaliczaniu przedmiotw oraz jeeli cia, pord lub pog powoduje niemoliwo zaliczenia w terminie egzaminw wanych dla cigoci nauki, szkoa zobowizana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie duszym ni 6 miesicy.

W przypadku suchaczki, ktra znalaza si w sytuacji opisanej w powyszej ustawie, indywidualnie ustala si zasady uczestnictwa w zajciach edukacyjnych/konsultacjach, z poszanowaniem przepisw obowizujcego prawa.