INFORMACJA DLA RODZICW

W zwizku z niepokojcymi doniesieniami dotyczcymi pojawiajcych si zagroe w internecie zwracam si z uprzejm prob o zwrcenie szczeglnej uwagi na ponisze informacje.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i modziey. 60% dzieci w wieku 4-14 lat uywa komputera do grania[1], a 94% nastolatkw
w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Gry komputerowe mog wspiera rozwj poznawczy, emocjonalny i spoeczny dzieci. Wpywaj pozytywnie na: spostrzegawczo, reakcje na bodce, zdolnoci przestrzenne, procesy mylowe oraz koncentracj uwagi. Poprawiaj refleks i koordynacj wzrokowo-ruchow oraz wicz umiejtno wspdziaania w grupie.

Jednak nadmierne granie moe powodowa problemy z koncentracj uwagi przez duszy czas, zaniedbywania nauki, aktywnoci fizycznej, kontaktw zrodzin i kolegami. Moe ono prowadzi rwnie do rezygnacji zinnych zainteresowa, a nawet zaniedbywania czynnoci takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzi nawet do uzalenienia.

Gry zawierajce agresj i brutaln przemoc powoduj wzrost poziomu agresji
u dzieci, ucz wrogich zachowa wobec innych ludzi oraz tego, e jedynym sposobem na rozwizywanie problemw jest uywanie siy.

Media donosz o nowej grze pn. ?Blue Whale Challenge? czyli ?niebieski wieloryb?, ktra pojawia si w internecie i zagraa yciu dzieci
oraz nastolatkw. Z doniesie medialnych wynika, e pocztek gry mia miejsce w Rosji, gdzie ju ponad setka modych internautw popenia samobjstwo.

Z doniesie mediw wynika, e gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie modych internautw. Psychologowie ostrzegaj,
e szczeglnie naraone na udzia w grze s osoby o niskiej samoocenie
i poczuciu wasnej wartoci.

Poniej przekazuj informacje zamieszczam dotyczce zachowania bezpieczestwa w korzystaniu z gier komputerowych[1]:

? Okrel zasady dotyczce czasu, jaki twoje dziecko moe przeznacza na gry komputerowe.

? Zadbaj o to, aby dziecko nie grao codziennie, ale te nie rb tradycji
z tej formy spdzania czasu. Jeli ustalisz, e w waszym domu gra si wokrelone dni, np. w pitki i niedziele, dziecko przez cay tydzie bdzie yo oczekiwaniem na wczenie komputera.

? Zainteresuj si, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z ktrych korzysta, sprawd, czego moe si z nich nauczy.

? Zanim kupisz swojemu dziecku gr, upewnij si, e jest odpowiednia do jego wieku. Moe ci w tym pomc system oceny gier PEGI.

? Zwr uwag, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiaj si sygnay uzalenienia od komputera.

? Upewnij si, e twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowizkw domowych i szkolnych.

? Sprawd, czy gra jest pozbawiona mikropatnoci.

? Pamitaj, e istniej minigry, ktre nie wymagaj instalacji, a zawieraj treci nieodpowiednie dla dzieci.

? Zwr uwag na to, czy w grze mona kontaktowa si z innymi graczami.

Jeli tak ? sprawd, czy znajomoci, jakie zawiera twoje dziecko, s bezpieczne. Kontakt z innymi uytkownikami moe by potencjalnym rdem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowa.

Gdzie mona uzyska pomoc[1]

W celu uzyskania porad i wskazwek rodzice mog dzwoni pod nr telefonu 800 100 100, oferujcy bezpatn i anonimow pomoc dla dorosych (rodzicw, nauczycieli, pedagogw). Dzieci i modzie, ktrzy potrzebuj pomocy, chc z kim porozmawia o swoich problemach mog dzwoni pod
nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Modziey Rzecznika Praw Dziecka).

SKAD RADY RODZICW ZESPOU SZKӣ W CHODCZU NA ROK SZKOLNY 2016/1017

PRZEWODNICZCA: Magdalena Michalak

SKARBNIK: Renata Kawalec

SEKRETARZ: Aleksandra Ciesielska