O szkole

Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego funkcjonuje od 01.09.1997 roku. Uczniowie sprawdzaj swoj wiedz i umiejtnoci w praktyce.

Jest to moliwe dziki aktywnemu udziaowi w wielu imprezach rodowiskowych. Tradycj stao si coroczne aranowanie Stow Wielkanocnych i Wigilijnych.

Moemy pochwali si doskonale wyposaon pracowni do praktycznej nauki zawodu. Uczniowie maj moliwo pracy i doskonalenia swoich umiejtnoci na sprzcie najwyszej jakoci. Kadego roku bierzemy udzia w rnego rodzaju olimpiadach

ci konkursach, zajmujc w nich wysokie miejsca, np. Olimpiada Wiedzy o ywieniu, Olimpiada Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych w Bloku ywienia Czowieka i Gospodarstwa Domowego. Modzie w czasie praktyk wakacyjnych moe przekona si, jak wana jest wiedza i umiejtnoci. Co roku, zapoznajc modzie z nowoczesnymi technologiami i sprztem, organizujemy wyjazdy na targi: Polagra Food w Poznaniu, Gastro Hotel w Toruniu.

W czasie roku szkolnego uczniowie odwiedzaj zakady ywienia zbiorowego, przetwrstwa spoywczego.


Przed ponad trzydziestu laty budynek po garau Ochotniczej Stray Poarnej zosta zaadaptowany na potrzeby warsztatw szkolnych. Mimo trudnych warunkw realizowany by program nauczania. We wrzeniu 2010r. ukoczono modernizacj budynku przy ul.Nowej.

Obecnie ok. 50 uczniw odbywa zajcia w warsztatach wyposaonych w najnowoczeniejszy sprzt.

S trzy stanowiska naprawcze, kunia, spawalnia oraz pomieszczenia socjalne.

W ostatnich czterech latach zosta zakupiony nowy cignik Zetor Proxima, przyczepa, agregat uprawowy, brona talerzowa, siewnik zboowy, rozsiewacz nawozw oraz cae wyposaenie warsztatowe i samochd do nauki jazdy.

W ramach projektu unijnego Moja Uniszkoa Zawodowa realizowany jest take kurs kowalstwa artystycznego i metaloplastyki. Mimo e zajcia odbywaj si w soboty, uczniowie chtnie w nich uczestnicz, zdobywajc nowe umiejtnoci.Zajcia w warsztatach szkolnych:

Walory szkoy:

 • Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i dobrze wyposaon bibliotek, w ktrej s rwnie komputery z dostpem do internetu. Ponadto dysponuje warsztatami do praktyk dla Szkoy Zawodowej oraz kuchni, w ktrej ucz si absolwenci Technikum ywieniowego. Mamy rwnie sklepik szkolny ? pyszne pczki!
 • W naszej szkole organizowane s liczne akademie zwizane z rozmaitymi uroczystociami np.11 listopada, Boe Narodzenie itp. Uczniowie bior w owych apelach czynny udzia i chtnie si w nie angauj. Kada pierwsza klasa musi przej tzw. otrzsiny, ktre s zawsze niezapomnianym wydarzeniem, nie tylko dla pierwszakw.
 • Samorzd Szkolny z pomoc grona pedagogicznego organizuje co jaki czas dyskotek szkoln.
 • W szkole panuje sympatyczna i przyjazna dla uczniw atmosfera. Staramy si pomaga sobie nawzajem.
 • W naszej szkole jest 25 nauczycieli, ktrzy w fachowy i peen zaangaowania sposb dziel si z uczniami swoj wiedz i dowiadczeniem naukowym. Dowodem na to jest wysoka zdawalno matury przez naszych absolwentw i fakt, e wielu z abiturientw kontynuuje nauk na rnych kierunkach studiw.
 • Najwikszym osigniciem szkoy jest to, i absolwenci naszej szkoy z powodzeniem ksztac si na najlepszych uczelniach w Polsce (Toruniu, Bydgoszczy) i osigaj dobre wyniki w nauce.
 • Nasi uczniowie mog rozwija swoje zainteresowania i pasje midzy innymi przez udzia w rozmaitych konkursach, w czym s wspierani przez nauczycieli. Mog take poszczyci si licznymi osigniciami sportowymi.
 • Nasi uczniowie mog si ubiega o rnego typu stypendia, tak naukowe jak i socjalne.
 • Uczniowie maj moliwo uczszcza bezpatne na kursy prawo jazdy:
  mechanik - operator pojazdw i maszyn - rolniczych: kat. B i T
  mechanik pojazdw samochodowych: kat. B
  technik rolnik: kat. T

 • Ukoczenie Zasadniczej Szkoy Zawodowej i zdanie egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe daje wszelkie uprawnienia do przejcia gospodarstwa.
 • Przerwy s zbyt krtkie dla uczniw, a za dugie dla nauczycieli, jak w kadej szkole. W wolnych chwilach uczniowie suchaj muzyki, emitowanej przez radiowze.
 • szkoa jest orodkiem egzaminacyjnym;
 • nauczyciele s egzaminatorami;
 • gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie uczniw do egzaminw zewntrznych: maturalnego i potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe;
 • organizujemy zajcia dodatkowe, przygotowujce do egzaminw;
 • wyniki egzaminw zewntrznych potwierdzaj wysoki poziom nauczania;
 • praktyki dla zawodw kucharz i mechanik - operator pojazdw i maszyn rolniczych odbywaj si na miejscu, w nowoczesnych i doskonale wyposaonych pracowniach i warsztatach; lokalizacja szkoy zapewnia oszczdno czasu i kosztw dojazdu;
 • w szkole organizowane s wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki;