LOdD - informacje

Harmonogram zaj dla suchaczy Zespou Szk w Chodczu styczniu 2017 roku

Data

Klasa II LOD

Klasa III LOD

Technik administracji

Technik BHP

KKZ

13 stycznia

egzaminy

zajcia od 15.30 do 21.15

egzaminy

zajcia od 15.30 do 20.30

zajcia od 15.30 do 21.10

14 stycznia

egzaminy

zajcia od 8.00 do 17.50

egzaminy

egzaminy

zajcia od 8.00 do 17.50

20 stycznia

egzaminy

-----------

egzaminy

egzaminy

zajcia od 15.30 do 21.10

21 stycznia

egzaminy

-----------

egzaminy

egzaminy

zajcia od 8.00 do 17.50

Warunki przyjcia kandydatw do klasy I i II LOD.

Do klasy I mog ubiega si absolwenci szkoy podstawowej, gimnazjum i szkoy zawodowej. Jednak rozporzdzenie MEN pozwala, aby do klasy II, z pominiciem klasy pierwszej, mogli by przyjci absolwentami Zasadniczej Szkoy Zawodowej. W takim przypadku suchacze ci musz zda egzaminy zaliczeniowe z przedmiotw, ktre zostay ukoczone w klasie pierwszej. Te przedmioty to: geografia, biologia, chemia, informatyka, podstawy przedsibiorczoci, wiedza o spoeczestwie, fizyka, historia.

System nauczania w LOD

Nauka w Liceum Oglnoksztaccym dla Dorosych trwa 3 lata. Kady rok nauki dzieli si na 2 semestry (cznie jest ich sze). Pod koniec kadego semestru odbywa si egzamin z kadego przedmiotu zaliczajcy dany semestr. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zaliczajcego semestr jest co najmniej 50% frekwencji i pozytywne oceny czstkowe.

Egzaminy w roku szkolnym 2013/2014 po I i II semestrze:

j. polski ? egzamin pisemny i ustny

jzyk niemiecki ? egzamin pisemny i ustny

jzyk angielski ? egzamin pisemny i ustny

geografia ? egzamin ustny

matematyka ? egzamin ustny

historia i spoeczestwo - egzamin ustny

Egzaminy semestralne odbywaj si odpowiednio w grudniu/ styczniu i czerwcu.

Ukoczenie LOD pozwala suchaczowi na uzyskanie wyksztacenia redniego, przygotowanie do egzaminu maturalnego, ktrego zdanie pozwala na kontynuowanie nauki na uczelni wyszej.

W LOD realizuje si poziom rozszerzony z jzyka polskiego i geografii zgodnie z now podstaw programow.

Podrczniki obowizujce w klasie II:

jzyk polski

Magorzata Chmiel , Anna Rwny: ?Ponad sowami? Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum

Zakres podstawowy i rozszerzony

Klasa II cz I i II, wyd. Nowa Era

jzyk angielski

Marta Rosiska, Ken Wilson: Matura Masters ? Student?s Book ? Elementary i Pre ? intermedia te

wyd. MacMillan

jzyk niemiecki

K. uniewska, U. Tworek, Z. Wsik, M. Zagrna: Jzyk niemiecki ? alles klar ? zakres podstawowy cz. 1b i 2a, wyd. WSiP

matematyka

Wojciech Babiski, Lech Chako, Dorota Pouczek: Matematyka ? zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

historia i spoeczestwo

Tomasz Makowski: Historia i spoeczestwo ?Ojczysty Panteon i ojczyste spory? , wyd. Nowa Era

geografia

Geografia dla maturzysty. Geografia fizyczna wiata.

Cz.I, zakres rozszerzony; red. Izabela Wojtyczka, wyd. Nowa Era